Aluevaalit 2022

Mitkä ihmeen aluevaalit?

Suomessa käydään tammikuussa 2022 aluevaalit.

Aluevaaleissa valitaan ensimmäiset hyvinvointialueiden valtuustot. Ne päättävät 1.3.2022 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastustoimen tehtävistä alueellaan.

Uusimaa on jaettu neljään hyvinvointialueeseen, joista kukin muodostaa oman vaalipiirinsä. Helsingin kaupunki muodostaa lisäksi oman alueensa, jossa kaupunginvaltuusto huolehtii hyvinvointialueen päätöksenteosta. Muualla Suomessa hyvinvointialueet ovat saman kokoisia, kuin maakunnat.

Tulevan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnat ja nykyisen Keski-uudenmaan Sote kuntayhtymän, Keusoten kunnat ovat täsmälleen samat kuusi kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Sote-uudistuksen perimmäinen tavoite on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, sekä turvata yhdenvertaiset, laadukkaat palvelut kaikkialla Suomessa.

Keski-Uudenmaan alueella tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien kuuden hyvinvointialueen kunnan asukkailla tulisi olla sama yhdenvertainen mahdollisuus terveydenhoito, sairaanhoito ja sosiaalipalveluihin.

Hyvinvointialueen terveys- ja sosiaalipalveluissa tulee panostaa varhaisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukeviin varhaisiin kuntoutuksiin sekä toimiin. Näillä vältetään kalliit, pitkät hoidot erikoissairaanhoidossa sekä kuntoutukset sen jälkeen, kun tilanne ei pääse kriisiytymään, kroonistumaan ja kehittymään vakavaksi.

Mainitsen tässä erikseen vielä perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut, ne pitää olla samalla lailla saavutettavissa niin Järvenpään kuin Nurmijärven, Hyvinkään ja Mäntsälän, Tuusulan sekä Pornaisten asukkaille, myös avokuntoutuksen osalta.

On hyvä, että näitä palveluja kehitetään, mutta palveluihin pääsemisen esteeksi ja kynnykseksi ei saisi muodostua matkat.

Nyt esimerkiksi nurmijärveläiset joutuvat menemään Hyvinkäälle tai Järvenpäähän.

Sairaan, hauraan, sosiaalisista peloista kärsivän mielenterveysasiakkaan taikka päihderiippuvaisen kulkeminen sinne ei julkisilla kulkuvälineillä aina ole mahdollista, eikä niillä kovin hyvin sinne pääsekään.

Joukkoliikennettä ja yhteyksiä alueella tulee kehittää, jotta mahdollisuus samoihin palveluihin on kaikilla alueen asukkailla yhdenvertaisesti. 

Alueen kunnilla on omat erityispiirteensä, jotka tulisi ottaa huomioon palveluita yhdenmukaistettaessa. Etäpalveluita ja liikkuvia palveluita tulee ottaa käyttöön harvaan asutuilla seuduilla.

On väistämätöntä, että palvelut tulevat keskittymään jonkin verran, mutta ei pidä korjata sitä mikä ei ole rikki.

Päihderiippuvuuteen pitää saada apua saman tien, kun sitä hakee. Ikkuna avun vastaanottamiseen on kapea.

Mikäli hoitoon pääsy venyy, tilaisuus jää useimmiten käyttämättä.

Odotusaikana motivaatio hoitoon on jo kadonnut ja muita tragedioita sekä vahinkoa on sattunut itselle tai muille, kun asiakas on turhautunut tilanteeseensa.

MIelenterveyspalveluihin tulee saada henkilökohtainen ensikontakti viimeistään muutaman päivän kuluessa, mieluummin heti, jotta palvelutarpeen arviointi pystytään tekemään ja ohjaamaan oikeisiin palveluihin. Näiden palveluiden tarvetta ei monessa tapauksessa pystytä arvioimaan eikä hoitamaan puhelimessa asiakasta tapaamatta ja asiakkaalle voi jäädä melko ohut kokemus avusta jos se on vain puhelimitse tapahtuvaa.

Tässä tarvitaan osaavaa, hereillä olevaa henkilökuntaa tunnistamaan avun tarve ja ohjaamaan oikeanlaiseen palveluun välittömästi

Mikäli palveluja ei ole julkisina palveluina kunnan alueella riittävän nopeasti saatavana, tulisi näihin olla mahdollisuus päästä tarjoamalla palveluseteleitä yksityisille palveluntuottajille, jotta palveluiden laatu, yhdenvertainen saavutettavuus ja tasa-arvoisuus toteutuisi asuinpaikasta riippumatta.

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän (hyvinvointialueen) työntekijöiden vaihtuvuus on ollut suurta ja sairaslomia on ollut paljon.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöistä on jo nyt huutava pula ja kaikkiin tehtäviin ei saada ammattitaitoisia työntekijöitä. Yksikköjä on jouduttu jopa sulkemaan työvoimavajauksen vuoksi ja jonot ovat kasvaneet. Nyt ei ole varaa kasvattaa jonoja enempää, hoitovelkaa on tullut jo paljon.

Alalla työskentelevien työolot, motivaatio sekä jaksaminen tulee turvata.

Työn tulee olla merkityksellistä tekijälleen, resursseja tulee olla riittävästi, sen tulee olla palkitsevaa ja työntekijöitä tulee arvostaa. Palkkauksen tulee olla yhdenvertainen, avoin ja läpinäkyvä. 

Palkkojen Harmonisointi pitää tehdä korkeimman tason mukaisesti, jotta samasta työstä ja samantasoisesta tehtävästä maksetaan sama palkka kaikille!

Työntekijöillä on myös sellaista erityisosaamista, jota he käyttävät työyhteisön ja asiakkaiden hyväksi normaalien työtehtäviensä yhteydessä ja niiden lisäksi. Tämä pitäisi huomioida ja sitä pitäisi arvostaa henkilökohtaisten palkanlisien muodossa. On kaikkien etu, että osaavat työntekijät pysyvät työssään eivätkä etsi sellaista työpaikkaa tai työtehtäviä joissa tämä huomioidaan. Tämä tekee työn mielekkääksi tekijälleen, kun omasta osaamisestaan saa tunnustusta ja arvostusta.

Laadukkaiden palveluiden edellytys on, että työntekijät voivat hyvin ja pysyvät työssä pitkäaikaisesti.

Palveluiden kustannustehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus kasvaa yhdessä työntekijöiden hyvinvoinnin paranemisen myötä.

Tämä on kaikkien alueen asukkaiden sekä kuntien etu.


Aluevaalien ennakkoäänestyspäivät ovat 12.-18.1.2022

Vaalipäivä on 23.1.2022.

Keusoten nykyisten palveluiden lisäksi hyvinvointalueelle sulautetaan

  • pelastustoimen tehtävät
  • koulujen oppilashuollon psykologit ja kuraattorit
  • ETEVA:n erityishuoltopalvelut (kehitysvammahoito)
  • HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen erikoissairaanhoito